Regulamin konkursu Grand Press 2018

Art. 1.
Konkurs Grand Press 2018 organizuje wydawca magazynu „Press” – Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej Organizator) – przy współpracy z Fundacją Grand Press.
Regulamin konkursu Grand Press 2018 dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.grandpress.pl.
Nagroda Grand Press przyznawana będzie za najlepsze teksty prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2017 roku a 31 października 2018 roku.

Art. 2.
Nagroda Grand Press będzie przyznawana w sześciu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż:
prasowy/internetowy
radiowy
telewizyjny/wideo
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne.

Art. 3.
Laureaci nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata Organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez Organizatora.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez redakcję „Press” i podawane do wiadomości na jego łamach.

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Zgłoszenia do konkursu przyjmuje redakcja „Press”. Teksty, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe mogą zgłaszać dziennikarze lub redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalnych redakcji internetowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 listopada 2018 roku pocztą, kurierem lub bezpośrednio w warszawskiej redakcji „Press” (ul. Banderii 4/200, 01-164 Warszawa). W wypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty/kuriera o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2) Do konkursu można zgłosić nie więcej niż trzy prace jednego autora, łącznie we wszystkich kategoriach. Każda praca musi zostać zgłoszona w konkretnej kategorii. Nie wolno zgłaszać tej samej pracy do więcej niż jednej kategorii.
3) Zgłoszenie musi zawierać:
a) opatrzone pseudonimem dwie kopie pracy:
– w wypadku tekstów prasowych i tekstów internetowych – wydruku komputerowego w formacie A4 z usuniętym nazwiskiem autora pracy i nazwy gazety, czasopisma lub portalu;
– w wypadku audycji radiowych nagrania na płycie (CD/DVD) lub pendrivie, bez zapowiedzi identyfikujących autora (które nie są integralną częścią materiału);
– w wypadku programu telewizyjnego lub internetowego wideo – nagrania na płycie DVD lub pendrivie, z usuniętymi danymi identyfikujących autora (napisy, czołówki, tyłówki, opisy na nośnikach).
– w wypadku internetowego materiału multimedialnego (połączenie tekstu z filmami, zdjęciami, grafikami i elementami interaktywnymi) – w formie bezpośredniego linku do danego materiału na stronie serwisu internetowego, w którym praca została opublikowana.
b) opatrzoną tym samym pseudonimem kopertę zawierającą wydrukowany i wypełniony formularz ze strony www konkursu, zawierający szczegółowe dane osobowe autora wraz z adresem do kontaktu i korespondencji (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz informację, gdzie materiał się ukazał (w wypadku tekstów prasowych: tytuł, numer pisma, data, strona; w wypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji; w wypadku tekstów internetowych: tytuł, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, data i godzina publikacji).
Formularz zgłoszeniowy, według którego należy wpisywać dane, znajduje się na stronie www.grandpress.pl (należy go wypełnić, wydrukować i dołączyć do przesyłki). Do każdego zgłoszonego materiału należy wypełnić osobny formularz.

Art. 6.
Nominacje do nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje jury. Składa się ono z doświadczonych ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez redakcję „Press”. Jury, oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 7.
Jury, nominując do nagrody zgłoszone materiały, będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe,
– znaczenie materiału dla opinii publicznej,
– ciekawy, indywidualny charakter materiału,
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Art. 8.
W głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu Grand Press – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Grand Press przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

Art. 9.
1) Obrady jury prowadzi redaktor naczelny „Press” lub osoba przez niego wskazana z grona jurorów. Podczas pierwszych obrad jury nominuje do finału prace po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami, po dyskusji i głosowaniu. Jury nominujące ma prawo wskazać w każdej kategorii od jednego do siedmiu tekstów, audycji i programów. Ma też prawo nie nominować żadnego zgłoszonego materiału.
2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy do innej kategorii, niż została zgłoszona. W kategorii Reportaż, w wypadku gdy będzie to uzasadnione liczbą i poziomem zgłoszeń, jury preselekcyjne ma prawo nominować materiały do trzech (lub dwóch) odrębnych nagród: za reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny.

Art. 10.
1) Przyznawanie nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas drugich, finałowych obrad jury, bezpośrednio przed wręczeniem nagród.
2) Nagroda Grand Press przyznawana jest za ten z nominowanych materiałów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.
3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
5) Jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie jury podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania.
6) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.
7) Z obrad jury nagrody Grand Press sporządza się zapis dźwiękowy, a karty głosowań są zbierane i archiwizowane.

Art. 11.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Digital dla dziennikarza lub redakcji, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Nagrodę Grand Press Digital za rok 2018 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 12.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza lub redakcji wyróżniającej się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów. Nagrodę Grand Press Economy za rok 2018 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 13.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 63/2, Organizator Konkursu.
2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
8) Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
9) W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press do czasu jej wycofania.
10) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora:
e- mail: [email protected], listowny: ul. Mazowiecka 63/2, 60-623 Poznań, tel.: 22 33 48 333.

Warszawa, we wrześniu 2018 roku

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Grand Press 2018

Opisy kategorii, do których mogą być zgłaszane pace w konkursie Grand Press 2018

News – w tej kategorii oceniane są krótkie materiały czysto informacyjne dostarczające nową wiedzę bądź materiały zawierające istotne nowe informacje w sprawach już znanych. Ważna jest aktualność i jednoznaczność przekazu, prawdziwość i waga informacji oraz pierwszeństwo jej opublikowania przed innymi mediami.

Dziennikarstwo śledcze – obejmuje materiały powstałe w wyniku pracy śledczej autora, która wymagała od dziennikarza szukania, potwierdzenia, sprawdzania, konfrontowania i rzetelnego dokumentowania informacji, a efektem jest ważny dla opinii publicznej materiał ujawniający fakty i zdarzenia niewygodne dla zainteresowanych stron. Oceniany jest warsztat pracy dziennikarza i jakość opublikowanego materiału.

Publicystyka – w tej kategorii oceniane są materiały cechujące się autorską refleksją intelektualną nad zagadnieniami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturalnymi itp. Wartościowa publicystyka łączy prezentację faktów z ich subiektywną interpretacją, konfrontacją sądów oraz ich krytyczną oceną. Mogą to być zarówno teksty publicystyczne (w tym esej, komentarz, felieton), jak też programy/audycje zaliczane do publicystycznych. W tym drugim przypadku oceniana będzie zwłaszcza praca własna dziennikarza i jego wpływ na wydźwięk materiału.

Reportaż – obejmuje materiały będące autorską opowieścią na temat ludzi i rzeczywistych wydarzeń, których twórca był świadkiem bądź zrekonstruowanych na podstawie researchu, rozmów i obserwacji reportera. Materiał taki wychodzi poza samą informację, jest pogłębiony osobistą refleksją i emocjami autora. W reportażu ważne są zebrane fakty i obserwacje, ale w równym stopniu umiejętność nadania im formy, budowania nastroju – czyli język i styl, a w przypadku materiałów telewizyjnych/wideo/radiowych odpowiednio: obraz, dźwięk, montaż.

Wywiad – w tej kategorii oceniane są rozmowy, w których istotną stroną jest dziennikarz zadający niebanalne i trafne pytania. Wywiad może mieć charakter publicystyczny, wspomnieniowy, informacyjny itp. Oceniane jest przygotowanie dziennikarza do rozmowy, umiejętność formułowania pytań i budowania atmosfery, jak również przekaz informacyjny i atrakcyjność rozmowy. Wywiadem nie jest sonda uliczna czy dyskusja.

Dziennikarstwo specjalistyczne – jedyna kategoria dopuszczająca materiały w różnych formach dziennikarskich (np. raport, materiał informacyjny, wywiad, audycja radiowa lub telewizyjna) – ale wyłącznie o charakterze fachowym. Mogą obejmować różną tematykę: ekonomiczną, społeczną, naukową, hobbystyczną itp. Cechą tych materiałów musi być jednak specjalistyczna wiedza przekazywana w dostępny dla odbiorcy sposób. Oceniana jest nie tylko fachowość autora, lecz także język i forma materiału oraz umiejętność popularyzowania wiedzy.

 

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

 

1/ Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?

ODP. Warunek regulaminowy jest taki, że jeden autor może zgłosić tylko trzy materiały, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii, zależy od niego.

2/ Czy prace może zgłaszać także redakcja?

ODP. Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum trzy prace jednego autora.

3/ Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?

ODP. Jeżeli łączna liczba prac jednego autora przekroczy trzy, jury będzie brało pod uwagę tylko trzy jego materiały – samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowali się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.

4/ Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do trzech materiałów?

ODP. Jako cykl można zgłosić maksymalnie pięć materiałów – o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to jest cykl. Wtedy taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora – czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze dwa materiały.
Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc dobrze jest przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy też wybrać od razu najlepszy materiał z niego.

5/ Co to jest pseudonim i co to?

ODP. Pseudonim umożliwia jury obiektywniejszą ocenę zgłoszonego materiału w pierwszym etapie oceny. Dlatego ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie pseudonimem, np. „Kotek”. Następnie wszystkie dane o zgłoszonej pracy (szczegóły: regulamin) oraz dane autora i kontakt do niego należy wpisać do formularza zgłoszeniowego (jest dostępny na tej stronie), wydrukować wypełniony formularz i włożyć do osobnej koperty podpisanej „Kotek”. Pracę wraz z tą kopertą należy przesłać w jednej przesyłce pod adresem redakcji „Press”. Uwaga: do każdej zgłoszonej pracy należy wypełnić osobny formularz.

6/ Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand-upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych, wideo i radiowych? Wycinać?

ODP. Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy niczego usuwać. W pozostałych przypadkach (klasyczne czołówki, tyłówki) należy usunąć nazwiska.

7/ Czy można przesyłać materiały e-mailem?

ODP. Nie można.

8/ Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?

ODP. Nie można. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.

9/ Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada?

ODP. To znaczy, że najpóźniej 5 listopada należy dostarczyć zgłoszenie do redakcji „Press” w Warszawie bądź nadać na poczcie/kurierem. Decyduje bowiem data stempla pocztowego/terminu nadawania przesyłki.
Uwaga: jeśli poczta dostarczy pracę po terminie obrad jury preselekcyjnego, nie zostanie już ona przyjęta na konkurs. Dlatego radzimy: wyślij zgłoszenie jak najwcześniej, nie czekaj na ostatni dzień.

10/ Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 5 000 zł?

ODP. Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi 5 000 zł, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.

11/ Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jeśli zgłosi go jedna z nich?

ODP. Wystarczy, ale w kopercie z danymi muszą być wszyscy autorzy danego materiału, czyli z obu redakcji. Bywało już tak, że materiał przysłała gazeta, a potem okazywało się, że pracowała nad nim też telewizja – i wzajemnym żalom końca nie było.