Regulamin konkursu na Dziennikarza Roku 2017

Art. 1.
„Press” dbając o:
– profesjonalizm w dziennikarstwie,
– przestrzeganie etycznych kanonów tego zawodu,
– promowanie najwyższych standardów pracy w mediach,
ustanawia nagrodę dla Dziennikarza Roku. Może ją otrzymać osoba, której praca spełnia wszystkie trzy wymienione wyżej warunki.

Art. 2.
Nagrodę dla Dziennikarza Roku może otrzymać tylko osoba fizyczna wykonująca zawód dziennikarza. Nagroda nie jest przyznawana redakcjom lub osobom prawnym.

Art. 3.
Laureat otrzymuje statuetkę stalówki oraz nagrodę pieniężną. Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagrody ustalane są corocznie przez redakcję „Press” i podawane do wiadomości na łamach magazynu bądź na www.grandpress.pl.

Art. 4.
1) Nominacje do nagrody dla Dziennikarza Roku mogą zgłaszać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy i mogące okazać wpis do sądowego rejestru dzienników i czasopism sprzed 1 stycznia 2017 roku.
2) Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.
3) Zgłoszenia od redakcji przyjmowane są do 5 grudnia 2017 roku wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez e-mail na adres [email protected]. Każde zgłoszenie jest potwierdzane w ciągu 24 godzin e-mailem zwrotnym. Zgłoszenie bez e-maila potwierdzającego odbiór jest nieważne.

Art. 5.
1) Kandydaci nominowani do nagrody dla Dziennikarza Roku otrzymują odpowiednio: 5, 3 oraz 1 punkt zgodnie z kolejnością, w jakiej ich imiona i nazwiska podane zostały na nadesłanych zgłoszeniach.
2) W przypadku osób nominowanych ex aequo liczba przyznawanych punktów jest równa, a w zgłoszeniu obowiązuje maksymalna liczba trzech nominowanych kandydatów. Nie można zgłaszać ex aequo więcej niż dwóch osób.
3) W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy więcej niż trzech kandydatów, uwzględnione zostaną trzy pierwsze osoby – w kolejności podanej w zgłoszeniu.
4) Punkty uzyskane przez nominowanych, na podstawie nadesłanych w terminie zgłoszeń, podlicza redakcja „Press”.
5) „Press” publikuje na swoich łamach lub na stronie www.grandpress.pl wszystkie zgłoszenia wraz z nazwami nominujących redakcji, uzasadnieniami i nazwiskami osób zgłaszających.

Art. 6.
1) Nagrodę dla Dziennikarza Roku otrzymuje osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów od nominujących do nagrody kolegiów redakcyjnych, przy czym jeśli zwycięzca nie otrzyma co najmniej 10 procent wszystkich przyznanych punktów, organizatorzy mogą przekazać wybór jury Grand Press, wskazać inny tryb wyłonienia zwycięzcy lub zdecydować o nieprzyznaniu tytułu Dziennikarza Roku.
2) Jeśli organizatorzy powezmą przekonanie, że na największą liczbę zdobytych punktów mogła mieć wpływ zmowa redakcji, mają prawo przyznać nagrodę następnemu w kolejności nominowanemu, przekazać decyzję o wyborze jury nagrody Grand Press albo nagrody nie przyznać.
3) Jeśli organizatorzy powezmą przekonanie, że na znalezienie się nominowanego w pierwszej piątce mogła mieć wpływ zmowa redakcji, mogą nie uznać głosów oddanych na niego, a przypadającą mu liczbę punktów przyznać następnemu w kolejności nominowanemu zgłoszonemu przez daną redakcję. Jeżeli takowego nie ma, punkty przepadają.
4) W przypadkach nieobjętych tym regulaminem lub wątpliwych organizatorzy mają prawo do ostatecznej decyzji o wyborze pierwszej piątki nominowanych oraz laureata.

Art. 7.
1) W sytuacji gdy o wyborze Dziennikarza Roku decyduje jury Grand Press (art. 6., pkt 2.), nagroda przyznawana jest temu z kandydatów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.
2) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z kandydatów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
3) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
4) Jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie jury podejmą decyzję o sposobie przyznania nagrody lub nagrody nie przyznają.
5) Każde z głosowań jury może być poprzedzone dyskusją.

 

Warszawa, we wrześniu 2017 roku